گربه مادری که پنج بار به درون آتش رفت تا هر پنج توله ی خود را از میان آتش نجات دهد