گاوهای خشمگین فستیوال سن فرمین در پامپلونای اسپانیا به خیابان‌های این شهر آمدنددر این رویداد همواره تعدادی از شرکت کنندگان زخمی می شوند@akharinkhabar