گاهی یک نگاه آنقدر مهربان است که چشم هرگز رهایش نمی کند گاهی یک رفاقت آنقدر ماندگار است که زمان حریفش نمیشود و گاهی یک نفر آنقدر عزیز است که قلب رهایش نمیکند..