گاهی از میان تمام گزینه های روی میزسکوت را انتخاب کن گاهی این سکوتِ لعنتی معجزه میکند. گاهی با همین سکوتت،یک دنیا حرف میزنی. گاهی با سکوت زودتر به توافق میرسی. همیشه جنگ،نمیتواند پاسخِ مناسبی باشد