کی فکرشو میکرد این مو قشنگی که داره چاییشو فوت میکنه یه روزی بشه کابوس کیسه کشا