کی بیدار؟؟؟؟؟ از زیر آب بیاید بیرون ی نفس بگیرید خو