کلاس داوری فوتبال درجه سه کشور آبان ماه 1396 زاهدان 1396/08/20-23 استاد آقای علیرضا کهوری و آقای محمدجواد محمدی . . . . . . . . حسینعلی دهباشی علیرضاکهوری محمدجوادمحمدی زاهدان داور @sarn.49