کریم باقری؛ جواهر ناب فوتبال ایران:heavy_black_heart:️