کاش ممنوعه نبودی… تا آغوشم امن ترین نقطه جهان.. برایت میشد.. کاش ممنوعه نبودی… تا شبها با سیاهی گیسوانت.. به خواب میرفتم.. وهرصبح با برق چشمانت… بیدار میشدم کاش ممنوعه نبودی… کاش…کاش…کاش…