کاش آنجا که تو رفتی غم عالم می رفتـــــــ… کاش این غربت جمعی همــــه با هم میرفتــــ… [