ژوزف استالین به قدری ظالم بود که تا 12ساعت بعد ازسکته مغزی اش، هیچکدام از محافظان و پیشکاراش نزدیکش نشدند تا از مرگش مطمئن بشن، چون میترسیدن اگه حالش خوب بشه همه رو اعدام میکنه[email protected]