ژاکلین ساله به دلیل انجام عمل های جراحی پی در پی بر روی صورتش به مرور شبیه گربه شد. همسر سابق این زن به گربه علاقه زیادی داشت و ژاکلین برای جلب نظر همسرش خود را شکل گربه کرد