چ فرقی میکندعاشقت باشم و تو نباشی،،،، دلتنگت باشم و تونخواهی،،،،دوستت داشته باشمو تو بی مهر باشیجدایی اتفاقی ایست ک افتاده میان ما..تو چ بخواهی چ نخواهی#لیلی_زند❤️ @Todelii