چو میلاد تو در اردیبهشت است نوید بخش نسیمۍ از بهشت است چو گیرۍ دست ما را با شفاعت به لطف حق امید ما بهشت است تولدت مبارک مرد آسمانی و بارانی شهید ابراهیم هادی