چون چرخ بکام یک خردمند نگشت خواهی تو فلک هفت شمر خواهی هشت چون باید مرد و آرزوها همه هشت چه مور خورد بگور و چه گرگ بدشت خیام سیاه سفید عکاسی عکس tehran b w bw photography lensculture blackandwhitephoto photo flair bw streetphoto bw ta

چون چرخ بکام یک خردمند نگشت
خواهی تو فلک هفت شمر خواهی هشت
چون باید مرد و آرزوها همه هشت
چه مور خورد بگور و چه گرگ بدشت
خیام
سیاه سفید عکاسی عکس tehran b w bw photography lensculture blackandwhitephoto photo flair bw streetphoto bw
ta