چون درد توام در این دل ریش افتاد، بیگانگی ام نخست بر خویش افتاد، چون دیده به جستجوی رویت برخاست، از آرزوی تـو اشـک در پیش افتـــاد! « باباافضل کاشانی»