چه فرقی میکندسیاه باشی یا سفیدچه بسیار سیاهانی که قلبهایی پاک و سپید دارندوچه بسیار سفیدانی که قلبهایی زنگار گرفته و سیاه دارندانسانیت که داشته باشی سپیدای هستی از آن توست