چه غم انگیز…

چه سرنوشت غم انگیزی ، چه سرنوشت غم انگیزی که کرم ، چه غم انگیز...