چهره ى زیبا سالخورده میشه و هیکل بى عیب و نقص، تغییر میکنه؛ ولی یه روح زیبا همیشه زیبا میمونهJoin → @Aparat_Tv