چهره فرمانروای 1700 ساله پرو بازسازی شد. باستانشناسان به او بانوی کائو نام دادند و معتقدند که او از کاهنه‌ ها یا روحانیون آئین رایج در جامعه موچه بود. او درحین زایمان درگذشت[email protected]