چنین روزى در سال ۱۹۵۷ پله در اولین بازى خود براى تیم ملى برزیل، تنها با ١۶ سال و ٢۵٧ روز، موفق به گلزنى شد. او با ٧٧ گل ملى، رکورددار بیشترین گل ملى در کشورش است. @varzesh3_channel