چقدر طول می کشد تا مواد رها شده در طبیعت، تجزیه شوند[email protected]