چطوری بفهمیم تخم مرغی که میخوریم پروتئینش کمه یا زیادبه زرده تخم مرغ دقت کنید،هرچه زرده نارنجی رنگ ترپروتئینش بیشترهزرده ی روشن نشان دهنده بی کیفیت بودن تخم مرغهکانال هویج