چشم هایم… چشم های قهوه‌ای که روزی آنها را تمام دنیایت مینامیدی… دیگر سو ندارند… دیگر مثل قبل نمیدرخشند… دیگر نمیتوانند دنیای کس دیگر بشوند… این چشم ها… این چشم ها… دیجر هیچ کس جز تو را نمیبینند… #ه_تهرانی_نسب