چشمو نمیشه کاریش کرد !! مخصوصا وسط زمین فوتبال !! اونجا که نمیشه عینک زد !! همون باید نگاه نکرد !! سعى میکنم تو عکسا هم تو دوربین نگاه نکنم از این به بعد