چشمانت را ببند و تا سه بشمار برایت یک سبد عشق وغرور اورده ام تا به یغما ببرد دل تنگ نداشتن هایت را وافسون کند حلاوت تلخ حضورت را