چتر در زمان قاجار به ایران آمد و بیشترین کاربرد آن در امان ماندن از آفتاب بود. قبل از آن زن ها توسط چادر و مردان توسط عبا هایشان که آن را به سر میکشیدند، خود را از باران حفظ میکردند[email protected]