پیامبر اکرم (ص) می فرمایند : …

رسول اکرم ص می فرمایند بهترين كارها نزدخداوند نگهداري است ، پیامبر اکرم (ص) می فرمایند : ...

مذهبی