پیامبر اکرم (ص) فرمودند: …

پیامبر اکرم ص فرمودند ، پیامبر اکرم ص فرمودند فاطمه پاره تن من است ، پیامبر اسلام (ص) فرمودند روزه گرفتن در گرما ، پیامبر اکرم (ص) فرمود در مقابل توفیقات الهی باید ، پیامبر اکرم (ص) فرمودند: ...

مذهبی