پُره ، پُر بود از زهر و کافر …. ! تو راه پر بود از قهر و داور !! امّا توراه پُر بود از دَر