پسر:الو عزیزم کجایی؟ دختر:نشستم رو کاناپه ماهواره میبینم پسر:اه لوس نشو بگو کار دارم دختر:خونه ام منگل نشستم pmc میبینم… پسر :من تو پارک پشت سرتم، یه کم از عشق جدیدت فاصله بگیر … دختر: مثلا خواستی مچ بگیری؟ پسر:اره دختر: شُل مغز زنگ زدی خونه :|..