پزشکان هندی هفت دندان نوزاد یک ماهه را کشیدند٠ ٠ چند روز پس از تولد این نوزاد مشخص شد که او دندان در آورده است. پدر و مادر این کودک زمانی که مشکل شیر خوردن او پیش آمد به پزشک اطفال مراجعه کردند. ٠ به هنگام معاینه نوزاد، پزشک در دهان او بافت سفیدی را

پزشکان هندی هفت دندان نوزاد یک ماهه را کشیدند٠
٠
چند روز پس از تولد این نوزاد مشخص شد که او دندان در آورده است.
پدر و مادر این کودک زمانی که مشکل شیر خوردن او پیش آمد به پزشک اطفال مراجعه کردند.
٠
به هنگام معاینه نوزاد، پزشک در دهان او بافت سفیدی را

عکس های پیشنهادی: