***پردیس شهر رویایى آینده*** با سابقه ترین خریدار و فروشنده ملک شما در پردیسخانم تیمورى 09196760310خانم ضیایى 09199634420خانم اسلامى 09300947225خانم عاشورى [email protected]_pardis