پایان یافتن اعتبار کارت ملی تا پایان امسال ⬅️ سخنگوی ثبت احوال کشور از مردم خواست در این مدت برای دریافت کارت هوشمند ملی اقدام کنند@parsinehnews