پارکینگ ساختمان وزارت نفت، خیابان تخت جمشید (طالقانی)ببینیددهه ۴۰ با چه نظمی پارک کردن[email protected]