۶۵میلیارد بسته در ٢٠١۶حمل شد که درمقایسه با ٢٠١۴حدود ۴٨٪‏ افزایش داشت.امریکا با٩۶میلیارددلار بزرگترین بازارحمل ونقل بسته های پستی است. حمل و نقل بسته یک شغل توسعه یافته درتجارت الکترونیک است.