٣٠ دى ماه مصادف است با سالگرد حادثه ى تلخ #پلاسکو حادثه اى که قلب ملت ایران را به درد آورد ولى یک نکته را به ما یادآور شد