یه سریام میگن تو چطور هوادار بى حجابتو نخواستى و نمیخواى ؟!؟!! خب !! من حق دارم نخوام !!! شما هم حق دارین منو به خاطر تتوهام نخواین