یک مرغابی ناز و زیبا در حال پریدن بر روی آب

حیوانات