یعنى اینجورى تازه باید برسى باشگاه !! ٧٨ هر کى ورزش نکنه با ما نى