و خداوند روزی دهنده است…

خداوند رزاق و روزی دهنده است ، و خداوند روزی دهنده است...

عکس های پیشنهادی:

مذهبی