وقتی همه ریش و پشماتو میزنی و فقط سبیل میذاری Artikal @Kafiha