وقتی تو پاییز بعد از ظهر بیدار میشی و هوا تاریکهنمیدونی شبه، صبحه، صبح بوده شب شده، شب بوده صبح شده، دیشبه، فردا شبه و هیچکسم خونه نیست