وقتی به دیدنت می آیم ، دل که گرفته باشد باز میشود ، هوای دل که ابری باشد باران میبارد و صاف میشود . دل که غبار غم گرفته باشد خانه تکانی میشود و چه زود به زود دل هوای دیدار میکند … هوای دری که همیشه باز است و …