وقتی با دوستم حرف میزنم رو جقم مهسا غیرتی میشم و دوستم عکس از پی ام ها میگیره