وقتی اینگونه می پایمت زیرچشمی … یعنی که روی چشمم جاداری ……… ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌