وقتی آدمها شما را ترک میکنند‌مانعشان نشوید شما با کسانی که رهایتان میکنند آینده ای نداریدآینده‌ی شما با آنهایی هست که در هر حالیهمراه شما هستند!