وقتى … !! ولش کن !! تا کفشاى من پات نباشه نمیفهمیش !! امکان نداره !! ٧٨