وقتى میفهمى سختیات تموم شده که خاطره هات از اونى که جلوت وایساده قشنگتره ! اگه دیروزت اونجورى که میخواى گذشت یعنى امروز جاى درستى وایسادى اگر نه باید امروز رو جورى بگذرونى که دوست ندارى تا فردارو دوست داشته باشى ! ١٠