وضعیت لنگیا بعداز دیدن این خبر…- چی شد بالاخره؟- فحش بدیم یا نه؟